De ouders in een Es & Iep kinderdagverblijf

Niet alleen het kind staat centraal in een Es & Iep kinderdagverblijf, maar ook de relatie tussen ouder en kind. Ouders zijn de eerste opvoedingsverantwoordelijken en zij kunnen dus vanuit hun eigen waarden en normen en vanuit hun eigen context bepalen wat 'goed' en 'verantwoord' is voor hun kind en gezin. Es & Iep ondersteunt ouders in die taak, door een forum te creëren waar ouders ervaringen kunnen uitwisselen en dus hun alledaagse opvoedingspraktijk kunnen toetsen aan die van anderen.

Kiezen voor ouderbetrokkenheid betekent dat je ouders binnenlaat in de organisatie zonder zelf op voorhand een grens te trekken tot waar je hen laat komen. Het betekent dat een stuk van de opvang in de handen van de ouders wordt gelegd en dat zij het recht hebben beslissingen te nemen. In een Es & Iep kinderdagverblijf wordt ruimte geboden aan ouders om een zicht te krijgen op de hele organisatie van de kinderopvang en hier ook aan bij te dragen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, maar overleg tussen vaste krachten en ouders is een constante.

Ouders krijgen als vennoot een plaats in de Algemene Vergadering. Zij kunnen zich kandidaat stellen voor de Raad van Bestuur. In sommige gevallen wordt zelfs statutair vastgelegd dat de voorzitter van de Raad van Bestuur een ouder moet zijn. Op die manier krijgen ouders inspraak in bestuurlijke aspecten van de kinderopvang zoals het personeelsbeleid en de financiën.

De betrokkenheid van ouders in een Es & Iep kinderdagverblijf vertrekt vanuit hun aanwezigheid. Om de aanwezigheid van ouders te garanderen wordt een minimale aanwezigheid van twee uur per maand geëist. Belangrijk is dat deze aanwezigheid gezien moet worden als een toegangspoort voor communicatie tussen de ouders en vaste krachten én tussen ouders onderling, eerder dan het verlichten van de taak van de vaste krachten. Dit vrijwilligerswerk kan op verschillende manieren worden georganiseerd: werkgroepen, samengesteld uit ouders en vaste krachten, staan in voor verschillende taken in de opvang. Op die manier krijgen ouders bepaalde verantwoordelijkheden. Het kan gaan om een werkgroep administratie, klusjes, activiteiten, communicatie, enz. Op die manier kan elke ouder de taken doen die haar/hem het meest liggen.

Es & Iep hanteert een heel individuele aanpak, waarbij elke ouder naar eigen vermogen en interesse een bijdrage levert aan de kinderopvang. Er wordt met andere woorden niet gestreefd naar een gelijke verdeling van het werk, maar wel het benadrukken van ieders sterkte en van daaruit vertrekken om stelselmatig het engagement en daarmee ook het zelfvertrouwen van ouders te verhogen.

Ouders zijn de eerste opvoeder van hun kinderen. Ze zetten, al dan niet bewust, bepaalde pedagogische lijnen uit. Ook de kinderopvang speelt een rol in de opvoeding. Ideaal voor de continuïteit in de opvoeding is dat beide milieus op elkaar aansluiten. Door de nauwe betrokkenheid van ouders biedt een Es & Iep kinderdagverblijf de ruimte om voortdurend in dialoog te gaan over de aanpak thuis en in het kinderdagverblijf.

Elke ouder is permanent op zoek naar antwoorden op opvoedingsvragen. Het kinderdagverblijf is een forum waar ouders al doende ervaringen kunnen uitwisselen en leren van elkaar. Zo komt er als het ware een laagdrempelige vorm van opvoedings-ondersteuning op gang. De rol van de vaste krachten is dit proces in goede banen te leiden en te voeden met pedagogische inzichten.